به من چه ربطی دارد نماینده شما پول را به شما نداده است

من میخواهم دامینم را تمدید کنم و اگر دامینم تمدید نشود همه تجارت و کارم را از دست میدهم

لطفا به من کمک کنید